Czynności bankowe

0
90

Czynności bankowe można podzielić na dwie zasadnicze grupy. W polskim prawie bankowym mamy czynności, które są zastrzeżone tylko i wyłącznie dla banków. Noszą one nazwę czynności bankowych sensu stricto. Drugą grupę stanowią czynności dozwolone nie tylko bankom, ale i niektórym podmiotom niebankowym. Takie czynności zwane są czynnościami sensu largo.

Do czynności sensu stritco zalicza się między innymi przyjmowanie wkładów pieniężnych, które płatne są na żądanie bądź też są one płatne w momencie, kiedy nastąpi ich termin. Do tych czynności należy również udzielanie przez banki kredytów i prowadzenie innych rachunków bankowych. Banki mogą również udzielać gwarancji i potwierdzać akredytywy. Akredytywa jest sposobem rozliczeń krajowych oraz zagranicznych za pomocą pośrednika w osobie banku. Dokument ten określa jakie są warunki rozliczeń. Akredytywa zwana jest również listem kredytowym. Do czynności stritcto jakie wykonują banki należy również przeprowadzanie różnych rozliczeń pieniężnych, a także emitowanie papierów wartościowych.

W grupie czynności sensu largo znajdziemy między innymi udzielanie pożyczek pieniężnych. Znajdą się tutaj również operacje wekslowe i czekowe oraz operacje finansowe, które mają określony termin. Do tych czynności zalicza się również udzielanie poręczeń i nabywanie wierzytelności pieniężnych. Czynności sensu largo mogą wykonywać nie tylko banki, ale również niektóre z podmiotów niebankowych. Czynności bankowe są ściśle określone w artykule piątym prawa bankowego.

Jeżeli spojrzymy na czynności jakie wykonują banki pod kontem klienta można zobaczyć jakie operacje te banki wykonują. Zajmują się operacjami finansującymi, depozytowymi, obsługują obrót, a także zajmują się operacjami doradczymi i konsultingowymi. Oprócz wymienionych wyżej czynności banki mogą wykonywać jeszcze inne zadania, które nie muszą być związane z istotą ich działalności. Mogą między innymi pełnić funkcję doradcy finansowego, czy też kupować akcje lub udziały. Jak widać banki mogą wykonywać wiele czynności. Co najważniejsze wszystko co robią muszą być zgodne z prawem. Każde jego złamanie będzie ciągnęło za sobą konsekwencje jakie przyjdzie ponieść bankowi, który się tego dopuścił.