Jakich informacji potrzebuje bank o kredytobiorcy?

0
70

Pierwsza wizyta klienta w banku, a więc pierwszy kontakt banku z potencjalnym klientem sprowadza się do sformułowania spostrzeżeń i wniosków istotnych dla obu stron. Z punktu widzenia klienta chodzi o zorientowanie się, co do warunków, na jakich może otrzymać interesujący go rodzaj kredytu.

Co zawiera kwestionariusz rozmowy o kredyt?

Z punktu widzenia banku rozmowa wstępna z klientem sprowadza się do ustalenia, czy klient spełnia podstawowe wymagania banku uprawniające do ubiegania się o kredyt bankowy np. dysponuje zabezpieczeniami preferowanymi przez bank. W związku z tym, że już pierwsza rozmowa może ujawnić słabe strony kredytobiorcy, wskazać pierwsze sygnały ostrzegawcze dla banku może ona stanowić podstawę do rezygnacji z dalszych kontaktów z kredytobiorcą. Przykładami takich sytuacji mogą być niskie kapitały własnej firmy, zajęcia komornicze rachunku bieżącego, wysokie zadłużenie w innych bankach, długotrwałe utrzymywanie się straty finansowej, słabe zabezpieczenia czy zła historia kredytowa.

Jeśli więc staramy się o kredyt to warto pamiętać, że pracownik banku zada nam pytania z trzech grup. Pierwsza grupa zawiera ogólne informacje o nas jako kredytobiorcach, druga grupa to opis wnioskowanej operacji, a trzecia to uwagi menadżera. Informacje uzyskane od nas w trakcie pierwszego kontaktu z kredytobiorcą, pozwalające na sformułowanie pozytywnych wniosków są precyzowane w kolejnych etapach procedury kredytowej. Są one również podstawą do wstępnych uzgodnień warunków kredytowania i ustalania terminu złożenia przez potencjalnego kredytobiorcę wniosku kredytowego.

Co powinniśmy wpisać we wniosku kredytowym?

W przypadku, kiedy kredytobiorcą jest stały klient banku, który spełnia trzy warunki tzn. solidnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec banku, na temat którego bank dysponuje dokładnymi informacjami (zgromadzonymi w trakcie udzielania poprzedniego kredytu) i był dotychczas klasyfikowany do klasy niskiego ryzyka, można zastosować przy składaniu wniosku kredytowego procedurę uproszczoną. Procedura ta sprowadza się do tego, że klient wypełniając wniosek kredytowy powinien jedynie uaktualnić dokumenty, którymi bank już dysponuje, określana jest jako obwód specjalny. Jest to jednocześnie zachęta dla klientów do skorzystania s oferty kredytowej.

Wniosek kredytowy wraz z załączonymi dokumentami stanowi podstawowe źródło informacji o kredytobiorcy Wymaga no jednak uwiarygodnienia w postaci wizyty (inspekcji) u klienta. Po stwierdzenie prawnej zdolności klienta do zaciągania zobowiązań finansowych, kompletności złożonej dokumentacji bank dokonuje oceny merytorycznej. Dzięki tej ocenie możliwe jest stwierdzenie ryzyka bankowego. Wracając jeszcze do rozmowy kwalifikacyjnej, warto zauważyć, że banki wymagają, aby były one udokumentowane. W związku z tym, że działalność kredytowa zawsze jest obarczona ryzykiem, w minimalizowaniu którego szczególną rolę odgrywa dostęp do aktualnej i użytecznej informacji o kredytobiorcy zarówno potencjalnym, jak i aktualnym Biura Kredytowe funkcjonują w systemach bankowych jako instytucje mające na celu budowanie kompleksowych zbiorów informacji o historiach kredytowych klientów banków. Należy w tym miejscu dodać, że instytucja ta formułuje raporty kredytowe, które wykazują aktualny stan zadłużenia klienta i jego historię kredytową w ujęciu miesięcznym, przygotowanymi na podstawie tzw. wsadów informacyjnych przesyłanych przez banki.