Szczególne postacie hipoteki.

0
94

Pojęcie hipoteki łącznej.

W podstawowym podziale hipoteki możemy wyróżnić hipotekę łączną i hipotekę kaucyjną. Hipoteka łączna jak wskazuje nam sama nazwa polega na obciążeniu nie jednej, a kilku nieruchomości. Wierzyciel ma dzięki temu możliwość dochodzenia swoich roszczeń z kilku nieruchomości według własnego wyboru. Sam może zdecydować, czy chce żądać roszczenia z jednej konkretnej nieruchomości czy z innej. Głównym celem hipoteki łącznej jest ustanowienie i jednocześnie obniżenie kosztów jakie wiążą się z zabezpieczeniem pojedynczej wierzytelności. Zabezpieczenie powstaje na kilku nieruchomościach jakie należą do jednej osoby lub do kilku osób. Taki rodzaj hipoteki daje wierzycielowi więcej możliwości na uzyskanie zabezpieczenia wierzytelności, które przekracza znacznie wartość kredytu jaki udzielił. Hipoteka łączna może być jednocześnie hipoteką przymusową lub kaucyjną. W przypadku przymusowej można ją ustanowić tylko i wyłącznie na nieruchomościach, które należą wspólnie do dłużników. Hipoteka łączna może zostać również ustanowiona po podziale nieruchomości jaka była wcześniej obciążona. W takim przypadku hipoteka obciąża wszystkie nieruchomości jakie powstały.

Pojęcie hipoteki kaucyjnej.

Hipoteka kaucyjna jest rodzajem hipoteki jaka ma za zadanie zabezpieczyć wierzytelność o nieustalonej wysokości. Nieruchomość ta może już istnieć, ale może też dopiero powstać w przyszłości. W przypadku takiej hipoteki oznacza się jakąś sumę pieniężną do wysokości której wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń. Hipoteka kaucyjna istniała do 2011 roku. Od tego czasu nie można ustalić takiej hipoteki, ale te które powstały przed 2011 rokiem dalej widnieją w księdze wieczystej nieruchomości, aż do dnia w którym zostaną z niej wykreślone. Obecnie przepisy nie stanowią, aby hipoteka miała za zadanie zabezpieczyć jedną wierzytelność. Nie ma określenia, że ta i ta nieruchomość ma być obciążona hipoteką. W związku z tym przepisy jakie regulowały hipotekę kaucyjną zostały uchylone i uznane za całkowicie zbędne. Możemy jeszcze wyróżnić odwróconą hipotekę. Jest ona transakcją jaka zawarta jest pomiędzy instytucją finansową, a osobą fizyczną. Daje ona możliwość zamrożenia w nieruchomości konkretnej kwoty kapitału.